JIŘÍ ADAMEC
FILOSOFICKÝ SEMINÁŘ
KATEDRA TEORIE

FACEBOOK

KNIŽNÍ NOVINKY
( PSYCHOLOGIE - FILOSOFIE )


NAKLADATELSTVÍ:
 PORTÁL 
 GRADA 
 TRITON 
 MAXDORF 
 GALÉN 
 OIKOYMENH 
 BECK 
  LITERATURA PRVNÍHO KONTAKTU:
 1. Hartl, Velký psychologický slovník, (Portál) 2010.
 2. Pokorná, Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti, (Portál) 2010.
 3. Joyce, Základní dovednosti v gestalt psychoterapii, (Portál) 2010.
 4. Bowly, Vazba - mezi matkou a dítětem, (Portál) 2010.
 5. Hartl, Psychologický slovník, Praha (nakl. Portál) 2006.
 6. Vokurka, Velký lékařský slovník, Praha (nakl. Maxdorf) 2008.
 7. Plháková, Dějiny psychologie, Praha (nakl. Grada) 2007.
 8. Langmaier, Vývojová psychologie, Praha (nakl. Grada) 2007.
 9. Vágnerová, Vývojová psychologie I. - II., Praha (nakl. Karolinum) 2007.
 10. Freud, Sebrané spisy I. - XVII., Praha (nakl. Jiří Kocourek) 1996 - 2007.
 11. Říčan, Dětská klinická psychologie, Praha (nakl. Grada) 2006.
 12. Kleinová, Závist a vděčnost, Praha (nakl. Triton) 2006.
 13. Pipeková, Kapitoly ze speciální pedagogiky, Brno (nakl. PeF-MU) 2006.
 14. Kratochvíl, Základy psychoterapie, Praha (nakl. Portál) 2007.
 15. Herman, Konziliární psychiatrie, Praha (nakl. Triton) 2008.
 16. Raboch, Psychofarmakologie pro praxi, Praha (nakl. Triton) 2008.
 17. Výrost, Sociální psychologie, Praha (nakl. Grada) 2008.
 18. Vágnerová, Psychopatologie pro pomáhající profese, Praha (nakl. Portál) 2006.
 19. Vymětal, Speciální psychoterapie, Praha (nakl. Grada) 2007.
  LITERATURA PROFESNÍHO ZAMĚŘENÍ:
 1. Angenent, Psychoonkologie v praxi, (Portál) 2010.
 2. Viers, Aktivity pro skupinovou psychoterapii, (Portál) 2010.
 3. Uzlová, Asistence lidem s postižením a znevýhodněním, (Portál) 2010.
 4. Moor, Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem, (Portál) 2010.
 5. Lechta, Koktavost, (Portál) 2010.
 6. Asper, Osamělost a ... - terapie narcistické poruchy, Praha (nakl. Portál) 2008.
 7. Culley, Integrativní přístup v poradenství, Praha (nakl. Portál) 2008.
 8. Schmidbauer, Syndrom pomocníka, Praha (nakl. Portál) 2008.
 9. Howard, Psychodynamická psychoterapie, Praha (nakl. Portál) 2008.
 10. Casemore, Na osobu zaměřená psychoterapie, Praha (makl. Portál) 2008.
 11. Neenan, Kognitivní terapie, Praha (nakl. Portál) 2008.
 12. Dryden, Poradenství, Praha (nakl. Portál) 2008.
 13. Ruppert, Trauma a rodinné konstelace, Praha (nakl. Portál) 2008.
 14. Šmolka, Manželská a rodinná trápení, Praha (nakl. Portál) 2008.
 15. Praško, Specifické fobie, Praha (nakl. Portál) 2008.
 16. Prekopová, Když dítě nechce spát, Praha (nakl. Portál) 2008.
 17. Geldard, Dětská psychoterapie a poradenství, Praha (nakl. Portál) 2008.
 18. Slaughter, Přehled neurovědy, Praha (nakl. Portál) 2008.
 19. Weiss, Komunikace ve zdravotnické péči, Praha (nakl. Portál) 2008.
 20. Jucovičová, Reedukace specifických poruch učení, Praha (nakl. Portál) 2008.
 21. Emerson, Problémové chování u lidí s mentální retardací, Praha (nakl. Portál) 2008.
 22. Janošová, Dívčí a chlapecká identita, Praha (nakl. Grada) 2008.
 23. Kalina, Terapeutická komunita, Praha (nakl. Grada) 2008.
 24. Pidrman, Demence, Praha (nakl. Grada) 2008.
 25. Vermeulen, Autistické myšlení, Praha (nakl. Grada) 2008.
 26. Kraus, Dětská mozková obrna, Praha (nakl. Grada) 2008.
 27. Čírtková, Moderní psychologie pro právníky, Praha (nakl. Grada) 2008.
 28. Fifková, Transsexualita . . . , Praha (nakl. Portál) 2008.
 29. Gabriel, Poradenství v náhradní rodinné péči, Praha (nakl. Grada) 2008.
 30. Baštecká, ENCYKLOPEDIE - Aplikovaná psychologie, Praha (nakl. Portál) 2009.
  DALŠÍ LITERATURA:
 1. Nakonečný, Encyklopedie obecné psychologie, 1998.
 2. Hartl, Psychologický slovník, 1996. (2. vyd., 2004)
 3. Nakonečný, Psychologie osobnosti, 1997.
 4. Nakonečný, Motivace lidského chování, 1997.
 5. Nakonečný, Sociální psychologie, 1999.
 6. Nakonečný, Průvodce dějinami psychologie, 1996.
 7. Čačka, Psychologie - autodiagnostika, 1997.
 8. Čačka a kol., Psychologie - pedagogika, 1999.
 9. Vágnerová, Vývojová psychologie, 1998.
 10. Pokorná, Diagnostika a náprava poruch učení, 1997.
 11. Pokorná, Teorie a náprava vývojových poruch učení, 2001.
 12. Kratochvíl, Základy psychoterapie, 1998 (2. doplněné vydání, 2002; 3. vyd., 2005) 
 13. Kratochvíl, Skupinová psychoterapie v praxi, 1995 (2001 – rozšířené vydání).
 14. Kratochvíl, Léčení sexuálních disfunkcí, 1999.
 15. G. Michel - C. Mooreová, Psychobiologie, 1999.
 16. Preiss, Klinická neuropsychologie, 1998.
 17. Fišar, Biochemické hypotézy afektivních poruch, 1998.
 18. Fišar, Základy biologické psychologie, 2001.
 19. Říčan, Dětská klinická psychologie, 1997.
 20. Paclt, Psychofarmakoterapie dětského a dorostového věku, 1998.
 21. Vymětal, Obecné základy psychoterapie, 1997.
 22. Knobloch, Integrovaná psychoterapie v akci, 1999.
 23. Freud, Sebrané spisy (1-17), Praha 1996 - 2003
 24. Fromm, Umění milovat, 1998.
 25. Fromm, Umění naslouchat, 1999.
 26. Fromm, Lidské srdce, 1998.
 27. Fromm, Člověk a psychoanalýsa, 1967.
 28. Fromm, Mít nebo být, 1994.
 29. Fromm, Strach ze svobody, 1994.
 30. Fromm, Sen, mýtus..., 1999.
 31. Jung, Vybrané spisy (1-9), 1998-2001.
 32. Matějček, Dyslexie, 1995.
 33. Aristotelés, O duši, 1995.
 34. Aristotelés, O paměti, 1995.
 35. Seneca, O duševním klidu, 1999.
 36. Marcus Aurelius, Hovory k sobě, 1998.
 37. Thoma, Psychoanalytická praxe I. - II., 1994 - 1997.
 38. Svoboda, Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie, 1997, FF-MU.
 39. Kratochvíl, Experimentální hypnóza, 1999.
 40. Frýba, Psychologie zvládání života, 1996 (skripta FF, MU).
 41. Vágnerová, Psychopatologie pro pomáhající profese, 1999.
 42. Matoušek, Mládež a delikvence, 1998.
 43. Výrost, Aplikovaná sociální psychologie I., 1998.
 44. Výrost, Aplikovaná sociální psychologie II., 2001.  (III., 2002)
 45. Drapela, Přehled teorií osobnosti, 1996.
 46. Fontana, Psychologie ve školní praxi, 1998.
 47. Průcha, Moderní pedagogika, 1998.
 48. Campbelová, Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi, 1998.
 49. Holm, Úvod do psychologie náboženství, 1998.
 50. Kennerleyová, Jak zvládat úzkostné stavy, 1998.
 51. Rogers, Způsob bytí, 1998.
 52. Pasch, Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, 1998.
 53. Kratochvíl, Klinická hypnóza, 1990 (2000).
 54. Kratochvíl, Experimentální hypnóza, 1999
 55. Duševní a behaviorální poruchy. (Diagnostický manuál.), 1997, 1998.
 56. Boss, Včera v noci se mi zdálo . . ., 1997.
 57. Dorner, Plog, Bláznit je lidské, 1999.
 58. Vondráček, Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, 1994.
 59. Bentovim, Týrání a sexuální zneužívání v rodinách, 1999.
 60. Langmeier, Krejčířová, Vývojová psychologie, 1998.
 61. Balint, Lékař, jeho pacient a nemoc, 1999.
 62. Dunovský, Sociální pediatrie, 1999.
 63. Coan, Optimální osobnost a duševní zdraví, 1999.
 64. Klimpl, Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci, 1998.
 65. Baštecký, Kumpel, Gerontopsychiatrie, 1997.
 66. Černoušek, Šílenství v zrcadle dějin, 1995.
 67. Ulč, Úzkost a úzkostné poruchy, 1999.
 68. Hrdlička, Demence a poruchy paměti, 1999.
 69. Praško, Pomoc v zoufalství a beznaději, 1999.
 70. Šulová, Jak učit výchovu k manželství a rodičovství, 1998.
 71. Vinař, Léky pro duši, 1998.
 72. Eis, Krize všedního dne, 1999.
 73. Kern, Mehl, Přehled psychologie, 1999.
 74. Hamilton, Psychologie stárnutí, 1999.
 75. Singly, Sociologie současné rodiny, 1999.
 76. Heidbrink, Psychologie morálního vývoje, 1998.
 77. Lukasová, Logoterapie ve výchově, 1998.
 78. Kolář, Skrytý svět šikanování, 1998.
 79. Kucharská, Specifické poruchy učení a chování, 1999.
 80. Zelinková, Poruchy učení, 1998.
 81. Train, Specifické poruchy chování a pozornosti, 1998.
 82. Schopler, Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje, 1999.
 83. Gillberg, Peeters, Autismus - zdravotní a výchovné aspekty, 1998.
 84. Pávková, Pedagogika volného času, 1999.
 85. Karnsová, Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem, 1998.
 86. Preiss, Vizinová, Psychické trauma a jeho terapie, 1999.
 87. Kennerleyová, Jak zvládat úzkostné stavy, 1998.
 88. Matějček, Náhradní rodinná péče, 1999.
 89. Novosad, Základy speciálního poradenství, 1999.
 90. Šišková, Výchova k toleranci a proti rasismu, 1998.
 91. Szabová, Cvičení pro rozvoj motoriky, 1999.
 92. Rogge, Dětské strachy a úzkosti, 1999.
 93. Franz, Psychologický výklad pohádek, 1999.
 94. Warshak, Revoluce v porozvodové péči o děti, 1997.
 95. Matoušek, Potřebujete psychoterapii? 1999.
 96. Kernberg, Normální a patologická láska, 1999.
 97. Hole, Fanatismus. 1999.
 98. Skiner, Rodina a jak v ní zůstat naživu, 1999.
 99. Kastová, Imaginace jako prostor setkání s nevědomím, 1999.
 100. Adler, Úvod do individuální psychologie, 1999.
 101. Rotgers, Psychoterapie drogově závislých, 1999.
 102. Kognitivně - behaviorální psychoterapie, 1999.
 103. Svoboda, Psychdiagnostika dospělých, 1999.
 104. Pipeková, Kapitoly ze speciální pedagogiky, 1998.
 105. Freud a psychoanalýsa po Freudovi, 1999.
 106. Nebezpečná metoda (Psychoanalýsa), 1999.
 107. Yalom, Teorie a praxe skupinové psychoterapie, 1999.
 108. Yalom, Lži na pohovce (psychoanalytický román), 1999.  
 109. Dimenze myšlení, 1999. (Nakl. PORTÁL)
 110. Yalom, Když Nietzsche plakal…, 2000.
 111. Kratochvíl, Manželská terapie, 2000.
 112. Vágnerová, Vývojová psychologie I., 2000.
 113. Horneyová, Neurozy a lidský růst, 2000. (2. vzdání 2005.)
 114. Koukolík, Lidský mozek, 2000. (Druhé doplněné vydání, 2002.)
 115. Hartl/Hartlová, Psychologický slovník, 2000. (Druhé vydání, 2002.)
 116. Langmeier, Psychoterapie dětí, 2000.
 117. Hunt, Dějiny psychologie, 2000.
 118. Hort, Hrdlička, Dětská a adolescentní psychologie, 2000.
 119. Čáp, Mareš, Psychologie pro učitele, 2000.
 120. Vybíral, Psychologie lidské komunikace, 2000.
 121. Ruisel, Základy psychologie inteligence, 2000.
 122. Oakleyová, Pohlaví, gender, a společnost, 2000.
 123. Kirbyová, Nešikovné dítě /Dyspraxie a další poruchy osobnosti/, 2000.
 124. Nešpor, Návykové chování a závislost, 2000.
 125. Hobdayová, Ollierová, Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi, 2000.
 126. Kratochvíl, Jak žít s neurózou, 2000.
 127. Kastová, Dynamika symbolů, 2000.
 128. Franz, Sen a smrt, 2000.
 129. Youngson, O šílenství, podivínství a genialitě, 2000.
 130. Široký, Meze a obzory psychoanalýsy, 2001.
 131. Davido, Kresba jako nástroj poznání dítěte, 2001.
 132. Křivohlavý, Psychologie zdraví, 2001.
 133. Čáp, Psychologie pro učitele, 2001.
 134. Vymětal, Rogersovský přístup k dětem a dospělým, 2001.
 135. Plante, Současná klinická psychologie, 2001.
 136. Pouthas, Psychologie novorozence, 2001.
 137. Fišar, Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie, 2001.
 138. Schlippe, Systematická terapie a poradenství, 2001.
 139. Nicolson, Poporodní deprese, 2001.
 140. Kratochvíl, Klinická hypnóza, 2001.
 141. Yalom, Máma a smyl života, 2001.
 142. Praško, Proti stresu krok za krokem, 2001.
 143. Cungi, Jak zvládat stres, 2001.
 144. Pernerová, Tabu v rodinné komunikaci, 2001.
 145. Janata, Agrese, tolerance a intolerance, 2000.
 146. Beran, Základy psychoterapie pro lékaře, 2001.
 147. Coan, Optimální osobnost a duševní zdraví, 2000.
 148. Koukolík - Drtilová, Zlo na každý den. (Život s deprivanty.) 2001.
 149. Koukolík - Drtilová, Základy stupidologie, 2001. 
 150. Jirák, Demence, 2001.
 151. Grogan, Body Imige. (Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem.) 2000.
 152. Baštecká, Základy klinické psychologie, 2001.
 153. Svoboda, Psychodiagnostika dětí a dospívajících, 2001.
 154. Kolláriková, Předškolní a primární diagnostika, 2001
 155. Blackmoreová, Teorie memů, 2001.
 156. Ridley, Genom, 2001.
 157. Ricouer, Filosofie vůle, 2001.
 158. Rohr, Narcismus - vnitřní žalář, 2001.
 159. Smirgelová, Kreativita a perverze, 2001.
 160. Valenta, Dramaterapie, 2001.
 161. Kalina, Jak žít s psychózou, 2001.
 162. Hučín, Rozhovory o psychoterapii, 2001.
 163. Sternberg, Kognitivní psychologie, 2002.
 164. Weiss, Sexuální deviace, 2002.
 165. Stuchlíková, Základy psychologie emocí, 2002.
 166. Říčan, Psychologie náboženství, 2002. ( 2. rozšířené vydání, 2007. )
 167. Ellis, Tréning emocí, 2002.
 168. Elisabeth-Wollschläger, Symbol v diagnostice a psychoterapii, 2002.
 169. Cohen, Nejčastější psychické poruchy v klinické praxi, 2002.
 170. Šichová-Fabrici, Základy arteterapie, 2002.
 171. Samuel, Paměť, 2002.
 172. Baudiš, Psychiatrie a etika, 2002.
 173. Raboch, Psychiatrie, 2002.
 174. Höschl, Psychiatrie, 2002.
 175. Erikson, Dětství a společnost, 2002.  
 176. Eliot, Dítě v nesnázích, 2002.
 177. Fifková, Transsexualita, 2002.
 178. Novák, Psychická sebeobrana, 2002
 179. Goddetová, Umění jednat s dospívajícími, 2002.
 180. West, Dobrodružství psychického vývoje, 2002.
 181. Borossa, Témata psychoanalýsy, 2002.
 182. Markus, Sigmund Freud a tajemství duše, 2002.
 183. Vodáčková, Krizová intervence, 2002.  
 184. Vymětal, Úvod do psychoterapie, 2003.
 185. Dennis Greenberger, Na emoce s rozumem, 2003.
 186. Praško – Prašková, Deprese a jak ji zvládat, 2003.
 187. Praško, Stop traumatickým vzpomínkám, 2003.
 188. Praško, Poruchy osobnosti, 2003.
 189. Bacus, Vaše dítě ve věku od 1 do 13 let, 2003.
 190. Spurný, Psychologie výslechu, 2003.
 191. Chmelík, Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita, 2003.
 192. Lechta, Diagnostika narušené komunikační schopnosti, 2003.
 193. Hayesová, Aplikovaná psychologie, 2003.
 194. Mertin, Gillernová, Psychologie pro učitelky mateřské školy, 2003.
 195. Zelinková, Poruchy učení, 2003.
 196. Gjuričová, Kubička, Rodinná terapie, 2003.
 197. Schwartz, Dějiny psychoanalýsy, 2003.
 198. Nakonečný, Úvod do psychologie, 2003.
 199. Zgola, Úspěšná péče o člověka s demencí, 2004.
 200. Sedláková, Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie, 2004.
 201. Raboch, Česká psychiatrie a svět, 2004.
 202. Jirák, Demence. (Neurobiologie, klinický obraz, terapie.) 2004.
 203. Ditrichová, Chování dítete raného věku a rodičovská péče, 2004.
 204. Lechta, Koktavost, 2004.
 205. Horneyová, Ženská psychologie, 2004.
 206. Valenta - Müller, Psychopedie. Teoretické základy a metodika. 2004.
 207. Vágnerová, Psychopatologie pro pomáhající profese. (Druhé rozšíř vyd.) 2004.
 208. Mackewn, Gestalt psychoterapie, 2004.
 209. Smith, Děti a rozvod, 2004.
 210. Tschuschke, Psychoonkologie, 2004.
 211. Vygotskij, Psychologie myšlení a řeči, 2004.
 212. Hill, Moderní psychologie, 2004.
 213. Hartl, Stručný psychologický slovník, 2004.
 214. Rehabilitace po cévní mozkové příhodě. (Nakl. Grada) 2004 
 215. Praško, Úzkostné poruchy, 2005.
 216. Andrlová, Současné směry v české psychoterapii, 2005.
 217. Saic, Protipřenos v psychoanalýze, 2005.
 218. Selikowitz, Downův syndrom, 2005.
 219. Malá, Schizofrenie v dětství a adolescenci, 2005.
 220. Praško, Asertivita a partnerství, 2005.
 221. Krch, Bulimie. Jak bojovat s přejídáním, 2005.
 222. Dittrichová, Chování dítěte raného věku, 2005.
 223. Prekop, Empatie. Vcítění v každodenním životě, 2005.
 224. Koukolík, Mozek a jeho duše, 2005.
 225. Umění psychoterapie, Portál 2005.
 226. Psychoanalytické teorie, Portál 2005.
 227. Vokurka, Velký lékařský slovník, 2005.
 228. Vokurka, Praktický slovník medicíny, 2005. 
 229. Praško, Sociální fobie, 2005.
 230. Kleinová, Závist a vděčnost, 2006.
 231. White, Mullen: Žárlivost - teorie, výzkum, 2006.
 232. Anna Freud, Já a obranné mechanismy, 2006.
 233. Muller, Slovník analytické psychologie, 2006.
 234. Svoboda, Psychiatrie a psychopatologie, 2006.
 235. Yalom, Existenciální psychoterapie, 2006.
 236. Thorová, Poruchy autistického spektra, 2006.
 237. Kevin Leman, Sourozenecké konstelace, 2006.
 238. Hewstone, Stroebe, Sociální psychologie, 2006.
 239. Novák, Jak bojovat se stresem, 2006.
 240. Křivohlavý, Jak přežít zlost, vztek a agresi, 2006.
 241. Plháková, Dějiny psychologie, 2006. 
 242. Plháková, Základy obecné psychologie, 2007.
 243. Vymětal, Speciální psychoterapie (2., přeprac. vyd.), 2007.
 244. Horneyová, Neurotická osobnost naší doby, 2007.
 245. Vágnerová, Vývojová psychologie II., 2007. 
 246. Barrett, Evoluční psychologie člověka, 2007.
 247. Praško, Kognitivně - behaviorální terapie psychických poruch, (Triton) 2007.
 248. Katatymně - imaginativní psychoterapie, (Portál) 2007.
 249. Zdravotnická psychologie, (Grada) 2007.
 250. Haškovcová, Thanatologie (Smrt a umírání - etika a psychologie), 2007.
 251. Paclt, Hyperkinetická porucha a poruchy chování, 2007.
 252. Koukolík, Citový mozek. (Neurobiologie), 2007.
 253. Herman, Praško... Konziliární psychiatrie, (Galén) 2007.
 254. K. Grawe, Neuropsychoterapie, (Portál) 2007.
 255. V. Čadilová . . ., Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem (Portál), 2007.
 256. T. Novák, M. Hargašová, Předmanželské poradenství (Grada), 2007.
 257. P. Hlavinka, Daseinsanalýza. (Setkání filozofie s psychoterapií.) Grada 2008.
 258. Petrovický - Faber, Klinická neuroanatomie (nakl. Triton) 2008.
 259. Merkunová, Anatomie a fysiologie člověka. Pro humanitní obory. (G), 2008.
 260. Gabriel, Psychologické poradenství pro náhradní rodinnou péči, (G) 2008.
Úvodní strana | Literatura | Studium po internetu | Jiří Adamec
Tento obsah je chráněn autorským zákonem. Jiří Adamec © 2009